• ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ آذر
  • اِثَّلاثا ٢ ربيع الثاني ١٤٤۰
  • Tuesday, December 11, 2018

 


کمیته های بیمارستانی بازوان مشورتی و تصمیم گیری رئیس و مدیر بیمارستان و بعنوان اتاق فکر بیمارستان محسوب می شوند. کمیته ها در نقش محور هدایت بیمارستانها ، برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی فعالیت های بیمارستانی را انجام می دهند. ساختار کمیته ها در الگوی اعتباربخشی از ١٤کمیته اصلی و چهار زیرکمیته تشکیل یافته است.


چهارده کمیته اصلی:

     ١.        کمیته سنجش و پایش کیفیت
     ٢.        کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج    
     ٣.        کمیته دارو،درمان و تجهیزات پزشکی
     ٤.        کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای
     ٥.        کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
     ٦.        کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات  
     ٧.        کمیته بهداشت محیط
     ٨.        کمیته کنترل عفونت
     ٩.        کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا                                                    
     ١٠.     کمیته طب انتقال خون
     ١١.     کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن
     ١٢.     کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر
     ١٣.     کمیته اورژانس تعیین تکلیف و تریاژ
     ١٤.     کمیته اقتصاد درمان و تجهیزات پزشکی


چهار زیر کمیته:

     ١.        کمیته مرگ کودکان١تا ٥٩ ماه
     ٢.        کمیته مرگ مادران
     ٣.        کمیته مرگ پرینتال  prenatal
     ٤.        کمیته احیاءنوزادان

همچنین صورتجلسات چند کمیته نیز که در الگوی اعتباربخشی گنجانده نشده ولی می بایست به صورت مرتب تشکیل جلسه دهند و در اینجا آنها را کمیته های فرعی نامیده می شوند.


کمیته های فرعی:

     ١.        کمیته تغذیه و رژیم درمانی
     ٢.        کمیته اقتصاد درمان و بررسی شاخصهای آماری
     ٣.        کمیته بررسی عملکرد و مشکلات کادر پزشکی،پیراپزشکی و کارکنان
     ٤.        شورای سلامت مادران
     ٥.        کمیته بررسی نسخ داروئی


وظایف کمیته ها:


     -تعیین خط مشی و زمینه های عملکرد بیمارستان برای تحقق اهداف و بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه
     -طراحی و برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مزبور
     -شناسایی مشکلات و معضلات اصلی در عملکرد بیمارستان و رهیابی جهت حل آنها
     -تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان خدمات.
     -پیشنهاد اعضا و ترکیب زیر کمیته های بیمارستانی بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه و دستورالعمل اجرائی ارزشیابی
     -پیگیری روند ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم و مستمر درونی بیمارستان


استانداردهای مشترک کمیته های بیمارستانی:


     -کمیته های فوق در فواصل زمانی منظم تشکیل جلسه دهند و حداقل ٥ صورتجلسه متوالی و اخیردر فواصل زمانی منظم نزد دبیر کمیته یا واحد بهبود کیفیت بیمارستان موجود باشد.
     -دبیر کمیته باید لیستی از اعضای هر کمیته و شرح وظایف آنها را در اختیار داشته باشد ودر رابطه با کمیته کنترل عفونت این لیست در اختیار روسای تمامی بخش ها و واحدهای بیمارستان باشد.
     -آیین نامه داخلی هر یک از کمیته ها باید با مشارکت اعضای کمیته تهیه شده و به تأیید مدیران ارشد بیمارستان رسیده باشد.
     -صورتجلسات بایستی شامل فهرست اسامی حاضرین، غائبین، مهمترین موضوعات مورد بحث، مصوبات، مسئول پیگیری هر مصوبه، مهلت مقرر جهت اجرا، نتایج بررسی مصوبات جلسه قبل، تاریخ برگزاری جلسه فعلی و جلسه آتی باشد و علاوه بر نگهداری نزد دبیر کمیته، یک نسخه به واحد بهبود کیفیت تحویل گردد.
     -پیگیری اجرای مصوبات کمیته ها صورت پذیرد و مستندات مربوط به پیگیری اجرای مصوبات کمیته ها به صورتجلسه پیوست باشد.
     -مستندات نشان دهند که همه اعضای کمیته (به ویژه اعضای جدید) درمورد اهداف کمیته و وظایف محوله، به خوبی توجیه شده و آموزش دیده اند ودوره توجیهی برای اعضای جدیدالورود انجام شده و حداقل شامل اهداف کمیته، شرح وظایف، آیین نامه داخلی کمیته باشد.

وظایف رئیس کمیته :


     -         صیانت ازدستورکارجلسه
     -         تلاش مدبرانه جهت مشارکت کلیه اعضاء
     -          تصمیم گیری مناسب وسریع برای مواردغیرمنتظره
     -          جمع بندی مطالب مطرح شده وپیگیری مصوبات
     -          تعامل عادلانه باکلیه اعضاء


وظایف دبیر کمیته :


     - هماهنگی زمان تشکیل جلسات کمیته مربوطه با اعضای جلسه
     - تنظیم دستورکارجلسات
     - انشاء صورتجلسه، جمع آوری امضای حاضرین در جلسه و ارسال یک نسخه از آن به دفتر بهبود کیفیت (پس از هر جلسه حداکثر تا ٤٨ ساعت)
     - پیگیری مصوبات جلسه ازمسئول پیگیری در طول مدت زمان مقرر و اعلام گزارش پیگیری در جلسه بعدی
     - مساعدت و همکاری با رئیس کمیته
     - تعلیق و یاسلب عضویت ( در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء در یک چهارم تعداد کل جلسات سالیانه و یا استعفاى کتبی ایشان دبیر کمیته موظف است حداکثر تا زمان جلسه بعدی فرد جایگزین را در جلسه کمیته معرفی نماید. )

 

نکاتی که در تهیه دعوتنـامه باید مد نظر قرار گیرد :


     - دعوتنامه باید از طریق اداری و حداکثر دو روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضاء ارسال گردد.
     - لازم است در دعوتنامه ضمن دعوت از اعضاء، دستور جلسه به اطلاع آنها رسانده شود.

 

نکاتی که در تهیه صورتجلسات باید مد نظر قرار گیرد:


     ١. حتما نام کمیته در بالای فرم صورتجلسه نوشته شود.
     ٢. نام رئیس و دبیر کمیته ذکر شود.
     ٣. تاریخ و زمان برگزاری حتماً ذکر شود (مثلا١٤:٣٠-١٦:٠٠)
     ٤. دستور جلسه ذکر شود.
     ٥. خلاصه موضوعات مطروحه: در ابتدا چند خط موضوعات بصورت انشائی، ذکر پیگیری مصوبات جلسه قبل و در صورت وجود گزارش اعداد و ارقام، و در انتها ذکر موارد مطروحه بصورت موردی
     ٦. مصوبات جلسه: برای هر مصوبه مسئول پیگیری تعیین شود( تاحد امکان از نوشتن عبارت کلیه اعضا خودداری شود)
     ٧. دستور جلسه بعدی: حتما در انتهای جلسه دستور جلسه بعد مشخص شود (حتی المقدور از نوشتن پیگیری مصوبات این جلسه خودداری شود)
     ٨. ذکر نام خانوادگی و سمت حاضرین و غایبین الزامی است.

 

جهت مشاهده و دانلود آئین نامه داخلی کمیته های بیمارستانی شهید مصطفی خمینی بهبهان اینجا کلیک نمائید .

 

 

 

Page Generated in 0/0266 sec